Googleเอกสาร-สร้างใบงาน


Google เอกสาร

เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
  • สร้างเอกสารออนไลน์
  • เปลี่ยนชื่อเอกสาร
  • แทรกรูปภาพ
  • แชร์เอกสาร
การสร้างเอกสารออนไลน์

1. เข้า Google Drive เลือกใหม่ --> google เอกสาร


2. เปลี่ยนชื่อเอกสาร

3. ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาไทย เพื่อให้ใช้ แบบอักษรที่เป็นภาษาไทยได้

การแทรกรูปภาพ

1. เข้า เมนูแทรก --> รูปภาพ2. เลือกรูปแบบการแทรกภาพ


        
อธิบายภาพ
            
หมายเลข 1 เป็นการแทรกภาพที่มีไฟล์อยู่ในเครื่องของเรา โดยเลือกที่ปุ่มอัพโหลดภาพ

            


 หมายเลข 2 แทรกภาพจากการสืบค้นด้วย google แล้วคัดลอก URL ภาพมาวางหมายเลข 3 เป็นการแทรกภาพโดยสืบค้นภาพจากที่นี่กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้

- สร้างเอกสารออนไลน์ 1 ฉบับ ดูตัวอย่างใบงาน

- เปิดเอกสารออนไลน์ พิมพ์ใบงานอย่างง่าย ๆ ในรายวิชาของตนเอง

- แทรกรูปภาพ จากการอัพโหลดแฟ้ม และการแทรกจาก URL - แชร์เอกสารดังกล่าว(สาธารณะ) แล้วส่งมาทางลิงค์ส่งงานด้านล่างนี้


กิจกรรม เพิ่มเติม

- ให้วิทยากรเน้นการฝึกทักษะการแชร์ในแบบต่าง ๆ 

- การทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์

- การพิมพ์เอกสารด้วยเส่ียงComments