E-Mailคำแนะนำ ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้

1. อีเมลของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นเมลที่ได้รับการอนุญาตจาก Google ให้ใช้ Google Apps for Education ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ Gmail แต่จะมีรูปแบบดังนี้   ชื่อผู้ใช้@suratham.ac.th  เช่น sawan@suratham.ac.th  ให้ผู้เข้าอบรมดูเมลตนเองได้ที่แถบเมนู Mail@Suratham

2. เปิด Google Chrome
      

3.  เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th

4.  เข้าสู่ระบบด้วย เมล @suratham.ac.th  (หากไม่ทราบให้ดูในเมนู mail@suratham หรือสอบถามวิทยากร)


5.  ใส่อีเมล และคลิกถัดไป


6. ใส่รหัสผ่าน และถัดไป

          
 ถ้าหากเป็นการเข้าระบบครั้งแรก ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการด้วย
                   

7. เมื่อเข้าสู่อีเมลได้แล้วให้ตรวจสอบว่าเป็นอีเมลของเราหรือไม่


8. ตรวจสอบสถานะของกล่องจดหมายได้ที่ เมนูอีเมล หรือจากแอป 9 จุด เลือก อีเมล ตามภาพ


9.  จากภาพด้านล่าง เมื่อเข้าสู่กล่องจดหมายแล้ว จะพบกับหน้าตาของการตรวจสอบและรับส่ง อีเมล

        อธิบายภาพ        
        หมายเลข 1 - เขียนจดหมายใหม่
        หมายเลข 2 - ตรวจสอบจำนวนจดหมายที่อยู่ในกล่องจดหมายของเรา  ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึง จำนวนจดหมายที่ยังไม่เปิดอ่าน
        หมายเลข 3 - คลิกที่จดหมายที่ต้องการเปิดอ่าน

10. การเขียนจดหมายใหม่

        อธิบายภาพ
        หมายเลข 1 - ใส่อีเมลผู้รับ
        หมายเลข 2 - ใส่หัวเรื่องจดหมาย ซึ่งจะปรากฎในกล่องจดหมายของผู้รับเป็นประโยคแรกที่ผู้รับจะเห็น
        หมายเลข 3 - เนื้อความจดหมายทั้งหมดให้พิมพ์ตรงนี้
        หมายเลข 4 - คลิกส่งจดหมายเมื่อทุกอย่างเขียนเสร็จแล้ว

12. การเปิดรับจดหมาย และตอบกลับจดหมาย

คลิกตอบ

เขียนข้อความ และส่งกลับจดหมาย

13. ในกล่องจดหมายของเราก็จะเห็นข้อความที่ผู้รับตอบกลับมา และสามารถเปิดรับและตอบได้เช่นเดียวกันกับข้อ 12 แบบฝึกหัด 

1. วิทยากรส่งเมลถึงผู้เข้าอบรมทุกคนในห้อง และให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบเมลวิทยากร
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองส่งเมลหาเพื่อนที่อยู่ข้างกัน และแนบไฟล์เอกสารไปด้วย 1 ไฟล์

Comments