Schedule


เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00-08.30

ลงทะเบียน

ครูกัญภาภัค

8.30-09.30

Gmail

 • ให้ผู้เข้าอบรมจำเมลให้ได้

 • รับส่งเมล

 • การตอบ  การส่งต่อ

 • การแนบไฟล์

421-ครูสุพิศ,ครูกัญภาภัค

431-ครูประสิทธิ์

09.30-10.30

Drive

 • เข้า drive

 • สร้างโฟลเดอร์

 • Upload Download

 • ย้ายโฟลเดอร์ ไฟล์  การลบ

 • การแชร์

421-ครูปานทิพย์

431-ครูปรีชา, ครูวิภาดา

10.30-10.45

เบรก

ครูน้ำเพชร,ครูกัญภาภัค

10.45-12.00

Google เอกสาร  Google สไลด์

 • สร้างเอกสาร

 • Upload Download เปลี่ยนให้เป็นออนไลน์

421-ครูศศิธร

431-ครูกัลยารัตน์

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

ครูน้ำเพชร,ครูกัญภาภัค

13.00-14.30

Google Form

 • สร้างฟอร์มแบบทดสอบ/แบบสอบถาม

 • ตรวจคำตอบด้วย flubaroo

421-ครูอมรศรี

431-ครูเฉิดฉาย

 14.30-14.45เบรก  
14.45-16.30

Google Map / ประชาสัมพันธ์ข่าวเว็บโรงเรียน

421-ครูจิราภรณ์  

- ครูกัลยารัตน์        

431-ครูสวรรค์

- ครูเด่นเดือน

   

Comments